HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT

 

1                    Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja

kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

2                    Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä hirsitaloteollisuutta harjoittavien yritysten kesken sekä edistää tehdasvalmisteisten hirsitalojen käytön, menekin ja tuotannon yleisiä edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla.

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1.      Valvomalla tasapuolisesti jäsentensä yhteisiä ja yleisiä etuja.

2.      Suorittamalla toimialaa ja sen tuotteita koskevaa valistus-, tutkimus- ja kehittämistyötä.

3.      Kehittämällä alan tuotteita koskevia laatu- ja tuotestandardeja.

4.      Toimimalla neuvotteluelimenä valtiovallan, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa ja muussa yhteistyössä.

5.      Järjestämällä jäsenille koulutus-, luento-, neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksia.

6.      Myöntämällä laatuvaatimukset täyttävien teollisuuden tuotteiden merkitsemiseen tarkoitettujen yhdistykselle kuuluvien tavaraleimojen ja takuumerkkien käyttöoikeuksia vahvistettavien johtosääntöjen mukaisesti.

Toiminta tapahtuu kiinteässä yhteistoiminnassa ja vuorovaikutuksessa jäsenten kanssa, eikä se saa loukata jäsenten etua. Yhdistys voi liittyä muiden yhdistysten jäseneksi.

 

3                    Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä teollisesti hirsirakennuksia, hirsiä tai hirsiaihioita valmistavat oikeustoimikelpoiset suomalaiset yhteisöt ja yksityiset suomalaiset elinkeinoharjoittajat.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus, jolle jäseneksi liittymistä tarkoittava kirjallinen pyyntö on osoitettava. Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat merkittävällä tavalla myötävaikuttaneet hirsitaloteollisuuden tai hirsirakentamisen kehittymiseen Suomessa tai ulkomailla.


Yhdistyksen jäsen on velvollinen jäsenyyden ensimmäisestä päivästä alkaen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksiä. Yhdistyksen jäsen on velvollinen viivytyksettä antamaan yhdistykselle ne tiedot, jotka yhdistyksen hallitus yhdistyksen tarpeita varten sääntöihin perustuen pyytää. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan hallitukselle sellaisista yhdistyksen ja sen jäsenten kannalta tärkeistä seikoista, kuten hyvistä kauppatavoista poikkeamisesta, vilpillisen kilpailun harjoittamisesta yms.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys päättyy tällöin välittömästi.

Jos jäsenen erottaminen tapahtuu yhdistyslain 14 §:ssä mainituilla perusteilla, riittää päätökseen yksinkertainen äänten enemmistö.

Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin jo suorittamiaan jäsen- ja vuosimaksuja, ja jo mahdollisesti erääntyneet laskut tulee maksaa.

Yhdistyksen kumppanuusjäseneksi voidaan ottaa oikeustoimikelpoinen suomalainen yhteisö tai yksityinen suomalainen elinkeinonharjoittaja, jonka toiminta liittyy hirsitalojen rakentamiseen tai yhdistyksen tarkoituksen (2§) tukemiseen

Kumppanuusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, jolle liittymistä koskeva pyyntö on kirjallisesti esitettävä. Kumppanuusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai asiamiehelle. Jäsenyys päättyy tällöin välittömästi. Kumppanuusjäsen voidaan erottaa yhdistyslain 14§:n perusteella. Päätökseen riittää hallituksessa yksinkertainen äänten enemmistö.

 

4                    Jäsenmaksu yhdistykselle


Jokaiselta yhdistyksen jäseneltä peritään jäseneksi liittymisen yhteydessä liittymismaksu. Tämän lisäksi jokainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosi- ja jäsenmaksun. Liittymis-, jäsen- ja vuosimaksun suuruudesta, määräytymisperusteista ja suorittamistavasta päättää vuosikokous. Kunniajäsenillä ei ole mitään maksuvelvollisuuksia.

 

5                    Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut vähintään kuusi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä ja vähintään kuusi ja enintään kahdeksan varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös, kun kaksi hallituksen jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirjan jäljennös lähetetään hallituksen jäsenille mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

 

6                    Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee:
1. Vastata siitä, että yhdistys toimii tasapuolisesti ja tehokkaasti jäsentensä yhteisten etujen hyväksi.
 
2. Valvoa, että yhdistyksen toimintaa hoidetaan hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden ja yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaisesti.

3. Asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimi- ja valiokuntia sekä määrätä ja valvoa niiden tehtäviä.

4. Käsitellä yhdistyksen vuosikokouksessa esille otettavat asiat.

5. Laatia kutakin toimintavuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio.

6. Päättää yhdistyksen tarvitsemien toimihenkilöiden valinnasta.

7. Päättää uusien jäsenten hyväksymisestä.

8. Tehdä vuosikokoukselle ehdotus liittymismaksun, jäsenmaksun ja vuosimaksun suuruudesta, määräytymisperusteista ja suoritustavasta.

 

7                    Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Yhdistyksen hallitus voi antaa oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamisen myös määräämälleen henkilölle.

 

8                    Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9                    Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään seitsemän ( 7 ) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle.

 

10                  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10 )  yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kymmenen ( 10 ) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen kunniajäsenillä ei ole kokouksissa äänioikeutta.

 

11                  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja vuosimaksun määräytymisperusteet ja suuruudet sekä suorittamistapa.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintakaudelle.

8. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12                  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan

(3 / 4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

                       

 

tartu hankkeeseen!

Aloita tutustumalla alan parhaiden valmistajien www-sivustoihin, ne löytyvät täältä
Lue lisää

Ajankohtaista

Kahvila Birgitta Hernesaari on Vuoden Hirsirakennus 2014
Lue lisää